Cieľ sociálneho
integračného podniku

Hlavným cieľom spoločnosti ako sociálneho podniku je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. Cieľom sociálneho podnikania je to, aby znevýhodnené alebo zraniteľné osoby mali príležitosť zamestnať sa, získali pracovné návyky a rozvíjali svoje osobnostné predpoklady. Sociálny podnik bude riešiť aj nezamestnanosť.

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. zamestnáva z celkového počtu zamestnancov:


30%
znevýhodnených

30%
zraniteľných

40%
znevýhodnených a zraniteľných osôb

Partneri sociálneho podniku